Verkeersveiligheid

Nog elk jaar vallen er in het verkeer vele doden en nog meer gewonden. Een deel van deze slachtoffers valt door fouten en onbegrip van bestuurders of doordat bestuurders zich niet aan de geldende regels houden. Het aantal ongevallen kan echter ook beperkt worden door bij het ontwerp van de weg nadrukkelijk rekening te houden met de veiligheid. Bij elk project zou verkeersveiligheid een onderdeel moeten zijn, om ervoor te zorgen dat het aantal verkeersdoden en gewonden verder afneemt. Sinds enige tijd is er een Europese verplichting om nieuwe of te reconstrueren wegen in het Trans Europese Netwerk (E-wegen) op verkeersveiligheid te beoordelen (audit).

Op verschillende niveaus kan naar verkeersveiligheid worden gekeken. Van effectbepalingen voor grote infrastructuurprojecten op basis van risicocijfers tot het beoordelen van een specifiek verkeersonveilig kruispunt. Ook kunnen voor de aanleg van een weg, maar ook naderhand verkeersveiligheidsanalyses uitgevoerd worden. Vooraf door middel van effectbepalingen of verkeersveiligheidsaudits en achteraf met ongevalsanalyses, schouwen op locatie en evaluatiestudies.

Ons dienstenpakket ten aanzien van de verkeersveiligheid bestaat onder andere uit:

  • probleemanalyses verkeersveiligheid
  • verkeersveiligheidsaudits (hoofdwegennet en onderliggend wegennet)
  • verkeersveiligheidsontwerpen
  • effectbepalingen verkeersveiligheid bij infrastructurele en ruimtelijke projecten