Wegen

Aan de hedendaagse weginfrastructuur worden steeds hogere eisen gesteld. Naast functionele eisen aan capaciteit, gebruik en veiligheid spelen aspecten als milieu, leefbaarheid, ruimtelijke inpasbaarheid en kosten een belangrijke rol. In projecten kiest Witteveen+Bos voor een integrale aanpak, waarbij we hoogwaardige expertise koppelen aan deskundig project- en procesmanagement.

Witteveen+Bos is betrokken bij grote en kleine projecten in alle projectfasen: van verkenningen, tracéstudies en milieueffectrapportages tot en met ontwerp, besteksvoorbereiding, directievoering en beheer en onderhoud. Maar ook specialistische onderzoeken en advisering in brede zin zijn onderdeel van onze dienstverlening. Specialisten op het gebied van wegontwerp, wegbouwkunde en projectmanagement verlenen zelfstandige diensten, maar werken ook in multidisciplinaire projecten samen met andere vakspecialisten binnen Witteveen+Bos.