Waterkeringen en hoogwaterbescherming

Grote dijkdoorbraken hebben eeuwenlang tot catastrofale overstromingen geleid, die telkens weer aanleiding waren voor sterkere en hogere dijken. De laatste watersnoodramp stamt uit 1976 en heeft geleid tot het Sigmaplan.

In de 21e eeuw vraagt de waterveiligheid van Vlaanderen zeker in het kader van de klimaatopwarming nog steeds om aandacht.

Binnen Witteveen+Bos is een grote groep specialisten actief op het gebied van hoogwaterbescherming. Met een gedegen kennis van geotechniek en dijkbekledingen verzorgen wij adviezen op maat. Op maat betekent klimaatbestendige oplossingen die rekening houden met de omgeving en het beschikbare budget. Daarbij assisteren wij proactief in de communicatie met de omgeving en in de bestuurlijke besluitvormingsprocessen.

Wij adviseren opdrachtgevers bij:

  • toetsing en ontwerp van dijken en dijkversterkingen
  • hoogwater veiligheidsstudies
  • planstudies en ontwerp van rivierverruimingen
  • beleidsvorming ten behoeve van hoogwaterproblematiek