1 2 3 4

Verkeer en vervoer

De voortdurend toenemende mobiliteit brengt verschillende vraagstukken met zich mee voor bestuurders en deskundigen. De bereikbaarheid van voorzieningen en de afwikkeling van verkeer staan hierbij van oudsher centraal. Daarnaast spelen diverse aan verkeer gerelateerde problemen een belangrijke rol. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om parkeeroverlast, verkeersveiligheid en om de relatie met de ruimtelijke ontwikkeling en het milieu (geluid, lucht).

Witteveen+Bos adviseert over de volle breedte van het adviesterrein verkeer en vervoer. Van verkenningen, haalbaarheidsonderzoeken, mobiliteitseffectenrapporten (MOBER) en mobiliteitsplannen tot concrete realisatie van verkeer- en vervoersvoorzieningen. Deze adviezen geven we op diverse deelterreinen zoals (regionale) planvorming, (dynamisch) verkeersmanagement, openbaar vervoer, parkeren en verkeersveiligheid. Daarnaast zoeken wij, nog meer dan voorheen, naar nieuwe, innovatieve technieken en concepten of naar een vernieuwende aanpak. In projecten kiest Witteveen+Bos voor een integrale aanpak, waarbij hoogwaardige technische expertise gekoppeld wordt aan deskundig project- en procesmanagement.