Home > Nieuws

Nieuws
Archief

Volledige metamorfose voor zuiveringsstation Alpro

Witteveen+Bos adviseert Alpro bij de aanpassing en de extensie van de bestaande waterzuiveringsinstallatie. De modificaties aan de waterzuivering worden uitgevoerd ten behoeve van de voorgenomen productieverhoging van Alpro.

Na een uitvoerige en zorgvuldige evaluatie van de verscheidene opties werd door de adviseurs van Witteveen+Bos een procesontwerp en bestek opgemaakt voor de aanbesteding van de aanpassingen aan het bestaande zuiveringsstation. In dit ontwerp werd geopteerd voor een uitbreiding van de anaerobe voorzuivering die voorziet in de omzetting van afvalstoffen uit het afvalwater naar biogas.

Dit biogas gebruikt Alpro in een warmtekrachtkoppeling voor de gelijktijdige opwekking van elektriciteit en warmte. Met het biogas dat momenteel geproduceerd wordt in de anaerobe voorzuivering, wordt 2000 kwh aan elektriciteit opgewekt. Hiermee is Alpro voor de helft zelfvoorzienend wat zijn elektriciteitsverbruik betreft. Dit aandeel zal verder stijgen in de toekomst wanneer meer biogas zal worden opgewekt in de anaerobie. De warmte die wordt opgewekt in de warmtekrachtkoppeling vindt zijn nuttige toepassing in een uitgebreid warmwaternetwerk dat op verscheidene plaatsen in de productie wordt ingezet. De extra warmte die in de toekomst zal worden opgewekt, kan evengoed worden aangesloten op dit netwerk en kan verder nuttig gebruikt worden in de productie.

Na de anaerobe zuiveringsstap volgt een aerobe zuivering die het afvalwater zuivert tot een kwaliteit die geschikt is voor terugvoer naar de Leie. Hier voorziet het procesontwerp van Witteveen+Bos in extra beluchtingscapaciteit in de bestaande beluchtingsbekkens. Daarnaast zal het huidige bezinkingsbekken vervangen worden door een membraanbioreactor die zorgt voor een hoge effluentkwaliteit.

De hoge mate van complexiteit, het gebrek aan beschikbare ruimte en het gegeven dat de waterzuivering blijft draaien tijdens de volledige ombouw, zorgen ervoor dat de gehele aanpassingen twee jaar in beslag nemen. De modificaties zullen uiteindelijk leiden tot een verdubbeling van de huidige zuiveringscapaciteit. In een tweede fase bekijkt Alpro de mogelijkheid tot implementatie van een omgekeerde osmose installatie die toelaat om een deel van het gezuiverd effluent te recupereren. Met deze actie zal Alpro zijn ecologische voetafdruk nog verder verlichten.