Milieueffectrapportages

Milieueffectrapportage (MER) is sinds begin jaren 90 een belangrijk instrument in Vlaanderen om de milieubelangen een volwaardige plaats in de besluitvorming te geven, als platform voor communicatie en voor het stroomlijnen van verschillende procedures. Milieueffectrapportage is continu in ontwikkeling qua wetgeving, inhoud en proces. In onze visie is een milieueffectrapportage een uitstekend middel om op strategisch en projectniveau initiatieven te toetsen op inpasbaarheid, (milieu)kansen te verzilveren en voor communicatie met de belanghebbenden.

Witteveen+Bos wil bedrijven en overheden ondersteunen bij deze processen. Wij onderscheiden duidelijk de inhoud, het proces en de procedures. Visie, helderheid en daadkracht komen terug in onze benadering van het project.

In goed overleg met onze opdrachtgevers garanderen wij maatwerk voor ieder project. Onze adviseurs nemen daarbij het initiatief. We bekijken de lokale situatie: fysiek, beleidsmatig, bestuurlijk/politiek en maatschappelijk. Om tot een effectief proces te komen, sturen we op een goed afgebakende scope (reikwijdte en detailniveau) van de effecten op de omgeving en een verantwoorde inperking van de alternatieven. Wij streven naar een goede balans tussen inhoud, (maatschappelijke en bestuurlijke) participatie en juridische haalbaarheid.