Milieueconomie

Witteveen en Bos heeft niet alleen technische mensen in dienst, maar ook gammawetenschappers met specifieke expertise op het gebied van omgevingseconomie. Deze specialisten zijn deskundig op het gebied van maatschappelijke kosten-batenanalyses (MKBA) en monetarisering van omgevingskwaliteiten, waaronder natuur, milieu, water, bodem, archeologie, erfgoed en sociale kwaliteiten zoals cohesie en participatie. Gezien dit grote aantal omgevingskwaliteiten dekt de term milieueconomie de lading niet meer, en spreken wij van omgevingseconomie.

Onze omgevingseconomen ontwikkelen nieuwe afwegingsmethodieken. Naast methodiekontwikkeling voeren wij ook empirisch onderzoek uit om tot nieuwe ervaringscijfers/kengetallen te komen, waarmee omgevingskwaliteiten die lastig in euro’s zijn uit te drukken toch meetbaar worden.

Uiteraard passen wij onze nieuwe methodieken en ervaringscijfers graag toe op allerlei concrete projecten. Zo worden wij niet alleen aangespoord tot voortdurende verbetering, maar krijgen we ook een goed beeld van wat er nodig is: welke omgevingskwaliteiten en welke baten zijn nog onderbelicht in de huidige kostenbatenafweging en wat kunnen we daar aan doen?

Wij voeren onze studies niet uit in een vacuüm, maar als onderdeel van planproces in een politiek-bestuurlijke context. Veelal vervullen onze adviseurs ook een belangrijke rol als coördinator, die zorgt voor afstemming tussen MER. en MKBA, als procesbegeleider en/of omgevingsmanager.