Lucht en geur

Luchtverontreiniging, zoals stikstofdioxide, fijnstof en stank, zijn milieuproblemen die veel aandacht vragen. Wij adviseren bedrijfsleven en overheid bij vragen over luchtverontreiniging en geurhinder onder meer in het kader van milieuvergunningen, milieueffectrapportages en bestemmingsplannen.

Geurmetingen

Witteveen+Bos voert voor onderbouwing van vergunningaanvragen, vergunningverlening en voor ondersteuning bij controle en handhaving emissiemetingen en geuronderzoeken uit. Om de kwaliteit te waarborgen zijn onze metingen geaccrediteerd bij de Raad voor Accreditatie.

Luchtkwaliteit

Witteveen+Bos voert luchtkwaliteitsonderzoeken uit rondom industrieterreinen en langs wegen. Daarbij ondersteunen wij opdrachtgevers in het kader van hun Vlarem-verplichtingen. Daarnaast bieden wij juridische ondersteuning.

Stikstofdepositie

Witteveen+Bos voert onderzoek uit naar de depositie van stikstof (en ook andere componenten) langs wegen, rondom industrieterreinen en in de nabijheid van veehouderijen. Stikstofdepositie draagt bij aan vermesting, waardoor vooral de voedselarme natuur achteruit gaat in soortenrijkdom en kwaliteit. De berekeningen die worden uitgevoerd hebben als doel om te bepalen of er significante gevolgen zijn voor de natuur in habitatrichtlijngebieden en of een project conflicteert met de instandhoudingsdoelstellingen voor een specifiek gebied.