Energie en klimaat

Beperking van de uitstoot van broeikasgassen en maatregelen in verband met klimaatverandering zijn werkvelden waarin Witteveen+Bos zowel technisch als beleidsmatig actief is. Door brede inzet van kennis worden bijzondere en integrale projecten uitgevoerd. Deze variëren van klimaatbestendig en energiezuinig ontwerpen tot studies en initiatieven gerelateerd aan specifieke maatregelen, zoals vervening en bosaanleg voor CO2-vastlegging, zuiveren en vermarkten van biogas van slib- en mestvergisting of warmte-koudeopslag (WKO) in de bodem.

Onze diensten op het gebied van Energie en klimaat richten zich enerzijds op CO2-emissie beperking (door o.a. energiezuinig ontwerp, energiebesparing en duurzame energievoorziening) en anderzijds op adaptieve maatregelen in verband met klimaatscenario’s (zoals klimaatbestendig ontwerpen, aangepast stedelijk waterbeheer en hoogwaterbescherming).