1 2 3 4

Duurzaam ontwerpen

Bedrijfsbrede implementatie van zes ontwerpprincipes

Een ontwerper maakt voortdurend keuzes. Laat hij of zij zich leiden door het kostenaspect, wordt er vooral gestuurd op veiligheid, is CO2-uitstoot een belangrijke overweging of gaat het om een combinatie van aspecten? Duidelijk is dat de keuzes gevolgen hebben op de omgeving en de maatschappij en daarmee op de duurzame ontwikkeling. Witteveen+Bos heeft principes opgesteld voor duurzaam ontwerpen.

Als uitgangspunt bij de advisering hanteert Witteveen+Bos de benadering van duurzame ontwikkeling van de Commissie Brundtland uit 1987. Daaraan gekoppeld hanteren we zes ontwerpprincipes, die bedrijfsbreed worden ingevoerd:

Natuur en klimaat

Wij streven ernaar dat onze ontwerpen natuurgerelateerd en klimaatbestendig zijn. De natuur en het klimaat zijn niet statisch, maar dynamisch en onderhevig aan veranderingen. Onze ontwerpen houden zoveel mogelijk rekening met de natuur, waarbij we uitgaan van het ecosysteem en gebruikmaken van natuurlijke processen, waardoor de biodiversiteit gewaarborgd blijft of verbeterd wordt.

Trias-principe

Wij hanteren het Trias-principe voor duurzame oplossingen. Dit principe wordt toegepast op onderwerpen, waaronder energie, grondstoffen, afvalstoffen, water, bodem, uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen, mobiliteit en beheer. Het principe van de Trias-gedachte bestaat uit drie stappen:

  • beperk de vraag en voorkom onnodig gebruik
  • gebruik oneindige bronnen
  • gebruik eindige bronnen verstandig en efficiënt

Ketenbenadering

We streven ernaar het ontwerp en de gehele onderliggende keten van processen en materialen zo veel mogelijk in hun onderlinge samenhang te beschouwen: de ketenbenadering. Ons doel is om duurzame oplossingen te bieden, die over alle schakels van de keten bezien het optimale resultaat geven. Waar mogelijk streven we naar een Cradle-to-Cradle-aanpak door bij het ontwerp rekening te houden met het sluiten van de technologische en biologische kringlopen, het verrijken van de leefomgeving en het gebruik van duurzame energie. Zo ontstaan geen restproducten, maar wordt het nuttig inzetten van producten in een nieuwe levenscyclus mogelijk.

Functiemenging

Wij streven bij ontwikkel- en (her)inrichtingsvraagstukken voor zowel de boven- als de ondergrond naar de juiste functie op de juiste plaats en het optimaal benutten van (gebruiks)waarden. Functiemenging van wonen, werken en recreëren zal veelal versterkend werken, waarbij multifunctionaliteit en flexibiliteit vereisten zijn. In de bestaande gebouwde omgeving streven we naar doelmatige revitalisering.

Participatie

Wij onderschrijven het belang van participatie van stakeholders en gebruikers in de besluitvorming binnen het ontwikkel- en ontwerpproces. Hierbij hechten we groot belang aan goede communicatie omdat duurzaam ontwerpen breed gedragen moeten worden.

Welzijn van de mens

Het welzijn van de mens, zoals lichamelijke behoeften, veiligheid en zekerheid, sociaal contact, waardering en erkenning en zelfontplooiing, is voor ons uitgangspunt bij het ontwerpproces.